Revize Elektro Říčany

Revizní zpráva

Co je revizní zpráva

Revizní zpráva je dokument, který poskytuje základní údaje o provedené revizi a její výsledek. Formální vzhled není předepsán, nicméně v normách  ČSN 33 1600, ČSN 33 2000-6 a zejména ČSN 33 1500 je uvedeno, co musí obsahovat. Revizní zpráva se vyhotovuje po provedené revizi, zpravidla do týdne. Zprávu zakládá provozovatel (nebo jiná osoba odpovědná za elektrická zařízení) do složky o zařízení k projektové dokumentaci a dalším dokumentům. Zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení, zpráva o pravidelné revizi nejméně do vyhotovení následné zprávy.

Náležitosti revizní zprávy

1. Určení druhu revize (výchozí, pravidelná) - výchozí revize je zpravidla důkladnější, protože revizní technik musí ověřit veškerá elektrická zařízení, pravidelná revize trvá kratší dobu.

2. Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení - zpravidla přesné určení objektu nebo zařízení, případně které části byly revidovány. Lze např. revidovat pouze nově zhotovenou část elektroinstalace

3. Soupis použitých přístrojů - včetně výrobních čísel, použité měřící přístroje musí mít platnou kalibraci

4. Soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky) - nejrozsáhlejší část revizní zpravy. Skládá se z popisu prohlídky, kde se vizuálně kontroluje použitý materiál, díly a zařízení a z popisu měření, kde se uvádí použité měřící metody a parametry.

5. Soupis zjištěných závad - zjištěné závady a hlavně závažnost závad (zda brání bezpečnému provozu či je možné elektrické zařízení provozovat i se závadou

6. Datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy

7. Jméno revizního technika s jeho evidenčním číslem

8. Naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

9. Seznam a místo uložení písemných dokladů - poskytnuté doklady (kopie) mohou být součástí revizní zprávy nebo musí být uvedeno místo, kde jsou uloženy

10. Výsledek revize - zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu

11. V případě zjištění závad musí být uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu

Přejít nahoru