Revize Elektro Říčany

Proč revize

Pojem revize

Pod pojmem elektrické zařízení rozumíme všechny zařízení, které využívají elektřinu ke své činnosti a kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života, případně ke způsobení velkých škod. Elektrická zařízení patří dle zákona č. 174/1968 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení, která podléhají dozoru. Tento dozor provádí organizace státního dozoru (TIČR).

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb., technické požadavky stanovuje zejména zákon č. 22/1997 Sb. a související předpisy. Splnění těchto požadavků je vyjádřeno značkou CE na výrobku.

Mezi elektrická zařízení patří elektrická vedení, elektroinstalace v různých objektech (průmysl, rodinné domy, garáže, dílny, chaty...), elektrické stroje (stavební míchačka, soustruh....), zařízení v domácnosti (lednice, elektrická trouba, mikrovlnná trouba...), audiovizuální přístroje (televize, rádia, DVD...) a zařízení IT (počítače, tiskárny....).

Revize elektrického zařízení je nutná při uvádění elektrického zařízení do provozu, tomu říkáme výchozí revize. Tu většinou zajšťuje zhotovitel nebo výrobce. Pokud si něco zhotovíme svépomocí, měly bychom mít k tomu patřičné vzdělání a školení a následně si zajistit revizi tohoto zařízení. Jestliže např. zhotovíme elektroinstalaci ve své garáži, kde nám chyběla zásuvka, měl by naše dílo zkontrolovat revizní technik a provést výchozí revizi.

Při používání elektrického zařízení dochází vlivem prostředí, teploty, mechanického namáhaní k jeho opotřebení. Proto je nutno provádět pravidelné revize, při které revizní technik zkontroluje dané zařízení hlavně z hlediska bezpečnosti. Tím lze předejít možnému úrazu nebo škodám. Týká se to zejména elektrického ručního nářadí nebo zařízení, které je používáno v extrémních podmínkách. A pozor, takové podmínky mohou nastat i doma v koupelně (vlhkost, vodní pára, stříkající voda). Nepodceňujme tedy pravidelnou revizi.

Proč revize?

7 neopominutelných důvodů

check (4)

Elektřina je neviditelná a přitom dokáže být velmi nebezpečná. Pravidelnými revizemi můžeme předejít úrazu elektrickým proudem.

check (4)

S pravidelnými revizemi omezíme riziko nebezpečí požárů a škody na majetku.

check (4)

Revizní technik zjistí stav elektrického zařízení (elektroinstalace, hromosvodu...) a doporučí další postup - opravu, výměnu.

check (4)

Revize elektro lze odhalit možné příčiny poškození elektrického zařízení podstatně dříve, než k němu dojde.

check (4)

Pravidelnými revizemi ušetříte náklady za opravu a pořizování nových zařízení, které jsou ve srovnání s cenami za revize elektro nepatrné.

check (4)

Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.

check (4)

V případě pojistné události nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte platnou revizi elektro nebo ji vůbec nemáte.

Zodpovědnost za revize

1. Výrobci každý výrobce je povinen u každého výrobku zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dalších souvisejících předpisů. Uvedení výrobku na trh je možné jen při splnění nařízení vlády č. 17/2003 S. Týká se jak právnických subjektů, tak i podnikajících fyzických osob.

2. Zhotovitelé dle zákona č. 251/2005 Sb o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními, mezi které patří i elektrická zařízení, jsou povinni zajistit revizi jimi dokončených instalací. Bez platné výchozí revize nelze elektrickou instalaci uvést do provozu. Výchozí revize je např. nezbytná pro kolaudaci rodinného domu.

3. Provozovatelé zodpovídají dle zákona č. 458/2000 Sb.za udržování elektrického zařízení v souladu s platnými normami. Zde je nutno zdůraznit, že provozovatelem se rozumí i vlastník nebo nájemce rodinného domu či bytu. A také uživatel elektrického zařízení.

4. Zaměstnavatelé zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik dle zákona č. 262/2006 (zákoník práce)

Přejít nahoru