Revize Elektro Říčany

O revizi

O revizi

Pod pojmem elektrické zařízení rozumíme všechny zařízení, které využívají elektřinu ke své činnosti a kde by mohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života, případně ke způsobení velkých škod. Elektrická zařízení patří dle zákona č. 174/1968 Sb. mezi vyhrazená technická zařízení, která podléhají dozoru. Tento dozor provádí organizace státního dozoru (TIČR).

Mezi elektrická zařízení patří

elektrická vedení, elektroinstalace v různých objektech (průmysl, rodinné domy, garáže, dílny, chaty...), elektrické stroje (stavební míchačka, soustruh....), zařízení v domácnosti (lednice, elektrická trouba, mikrovlnná trouba...), audiovizuální přístroje (televize, rádia, DVD...) a zařízení IT (počítače, tiskárny....).

Bezpečnost

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb., technické požadavky stanovuje zejména zákon č. 22/1997 Sb. a související předpisy. Splnění těchto požadavků je vyjádřeno značkou CE na výrobku.

Revize elektrického zařízení je nutná při uvádění elektrického zařízení do provozu, tomu říkáme výchozí revize. Tu většinou zajšťuje zhotovitel nebo výrobce. Pokud si něco zhotovíme svépomocí, měly bychom mít k tomu patřičné vzdělání a školení a následně si zajistit revizi tohoto zařízení. Jestliže např. zhotovíme elektroinstalaci ve své garáži, kde nám chyběla zásuvka, měl by naše dílo zkontrolovat revizní technik a provést výchozí revizi.

Pravidelné revize

Při používání elektrického zařízení dochází vlivem prostředí, teploty, mechanického namáhaní k jeho opotřebení. Proto je nutno provádět pravidelné revize, při které revizní technik zkontroluje dané zařízení hlavně z hlediska bezpečnosti. Tím lze předejít možnému úrazu nebo škodám. Týká se to zejména elektrického ručního nářadí nebo zařízení, které je používáno v extrémních podmínkách. A pozor, takové podmínky mohou nastat i doma v koupelně (vlhkost, vodní pára, stříkající voda). Nepodceňujme tedy pravidelnou revizi.

Proč revize?

7 neopominutelných důvodů

check (4)

Elektřina je neviditelná a přitom dokáže být velmi nebezpečná. Pravidelnými revizemi můžeme předejít úrazu elektrickým proudem.

check (4)

S pravidelnými revizemi omezíme riziko nebezpečí požárů a škody na majetku.

check (4)

Revizní technik zjistí stav elektrického zařízení (elektroinstalace, hromosvodu...) a doporučí další postup - opravu, výměnu.

check (4)

Revize elektro lze odhalit možné příčiny poškození elektrického zařízení podstatně dříve, než k němu dojde.

check (4)

Pravidelnými revizemi ušetříte náklady za opravu a pořizování nových zařízení, které jsou ve srovnání s cenami za revize elektro nepatrné.

check (4)

Revize elektro vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Zejména podle zákona č.: 262/2006 Sb. (zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb.

check (4)

V případě pojistné události nebo úrazu elektrickým proudem Vám pojišťovna nevyplatí pojistnou částku nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte platnou revizi elektro nebo ji vůbec nemáte.

Pravidelné revize

1. Výrobci každý výrobce je povinen u každého výrobku zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a dalších souvisejících předpisů. Uvedení výrobku na trh je možné jen při splnění nařízení vlády č. 17/2003 S. Týká se jak právnických subjektů, tak i podnikajících fyzických osob.

2. Zhotovitelé dle zákona č. 251/2005 Sb o odborném dozoru nad vyhrazenými technickými zařízeními, mezi které patří i elektrická zařízení jsou povinni zajistit revizi jimi dokončených instalací. Bez platné výchozí revize nelze elektrickou instalaci uvést do provozu. Výchozí revize je např. nezbytná pro kolaudaci rodinného domu.

3. Provozovatelé jsou povinni zajistit revizi jimi dokončených instalací. Bez platné výchozí revize nelze elektrickou instalaci uvést do provozu. Výchozí revize je např. nezbytná pro kolaudaci rodinného domu.

4. Zaměstnavatelé 4. Zaměstnavatelé zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce a za vyhledávání a prevenci rizik dle zákona č. 262/2006 (zákoník práce)

Lhůty revizí elektroinstalací

Elektrické zařízení musí být konstruováno pro dané prostředí, jednotlivé komponenty musí být určeny do daného prostředí. Lhůty pravidelných revizí jsou podle tohoto prostředí také určeny.

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

Venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace

4

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6, AK2, AL2

4

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních,v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.)

AG2, AG3, BE2, BE3

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3, CA2

2

prozatimní zařízení staveniště

-

0,5

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

Venkovní, pod přístřeškem

AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 +
ostatní vlivy podle místní situace

4

Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní
agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s
biologickými škůdci

AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až AB8, AE6,
AK2, AL2

3

S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru,
pasivní s nebezpečím výbuchu

AG2, AG3, BE2, BE3

2

mokré, s extrémní korozní agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1

Prostředí dle ČSN 33 0300

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51,ed.3

Lhůta pravidelné revize

zděné, obytné a kancelářské budovy

BD1

5

rekreační střediska, školy, mateřské školy,
jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení

BA2, BD4

3

prostory určené ke shromažďování více
než 250 osob (např. v kulturních a sportovních
zařízeních,v obchodních domech a stanicích
hromadné dopravy apod.)

AG2, AG3, BE2, BE3

2

objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti

C2, C3, CA2

2

prozatimní zařízení staveniště

-

0,5

Lhůty revizí elektrických spotřebičů

 • Lhůty pravidelných revizí elektrických spotřebičů určuje norma ČSN 33 1610. Lhůta je závislá na prostředí, ve kterém je spotřebič používán, dále na způsobu použití (spotřebiče držené v ruce, přenosné spotřebiče, připevněné spotřebiče) a na typu ochrany elektrického spotřebiče.
 • Spotřebiče držené v ruce – při provozu se přímo drží (elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče v kuchyni – mixéry, žehličky atd.)
 • Přenosné spotřebiče – s odnímatelným přívodem (mikrovlnná trouba, televize, audiotechnika, PC, chladnička atd.)
 • Připevněné spotřebiče – přímo upevněné spotřebiče (elektrický kotel, pračka stroje v dílně)
 • Třída ochrany I – s ochranným kolíkem (chladnička, stolní PC, elektrická trouba)
 • Třída ochrany II – s dvojitou izolací (elektrické nářadí, nabíječky mobilu)
 • Třída ochrany III – spotřebiče na bezpečné napětí (12 až 50V dle druhu prostředí)

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

Skupina spotřebičů

Třída spotřebiče

Lhůta pro spotřebiče držené v ruce

Lhůta pro přenosné spotřebiče

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu

Třídy I, II a III

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

před vydáním uživateli a dále podle skupiny užívání

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru

Třídy I / Třídy II a III

1x za 3 / 6 měsíců

1x za 6 měsíců

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

Třídy I / Třídy II a III

1x za 6 / 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 24 měsíců

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

1x za 36 měsíců

Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem

 • Lhůty revizí zařízení ochrany před bleskem (dříve hromosvody) určuje ČSN EN 62305-3, příloha E, tabulka E.2., pro hromosvody, postavené před účinností této normy (1.11.2006) je pak určuje ČSN 33 1500.
 • Zařízení ochrany před bleskem se reviduje podle souboru norem ČSN EN 62305 (hromosvody po 1.11.2006) nebo podle ČSN 34 1390.
 • Zařízení ochrany před bleskem se dělí na čtyři třídy (třída LPS) podle důležitosti objektu
 • Třída LPS I – banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny
 • Třída LPS II – školy, supermarkety, katedrály
 • Třída LPS III – rodinné domy, zemědělské stavby
 • Třída LPS IV – stavby bez výskytu osob a majetku

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN EN 62305)

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra..)

I a II

2

1

III a IV

4

1

Třída LPS

Lhůta pro revize

Kritické systémy (kancelářské budovy, obchodní centra..)

I a II

2

1

III a IV

4

1

Lhůty pravidelných revizí zařízení ochrany před bleskem (ČSN 33 1500) dle ČSN 34 1390

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

Druh objektu

Lhůta pro revize

objekty s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3

2

ostatní

5

Průběh revize

1.

Úvodní administrativní část

Seznámení s revidovaným objektem nebo zařízením, domluva o výsledné ceně, dohoda o délce trvání revize, předložení potřebných dokumentů pro revizi. Pokud revizní technik spolupracuje už během výstavby nebo montáže, hodně se tím doba potřebná pro revizi zkrátí. Může také zachytit vznikající závady a ve výsledku tak ušetřit.

 • Zjištění, zda skutečné provedení elektroinstalace odpovídá projektové dokumentaci
 • Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace
 • Kontrola pojistek či jističů v rozvodnici
 • Kontrola stavu rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů, kontrola označení vodičů, kontrola barevného označení
 • Kontrola zásuvek, svítidel a jiných elektrických zařízení – upevnění, nepoškození atd.
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady
 • Kontrola stavu elektrického zařízení
 • Kontrola stavu hromosvodu

2.

Vizuální prohlídka

2.

Vizuální prohlídka

 • Zjištění, zda skutečné provedení elektroinstalace odpovídá projektové dokumentaci
 • Prohlídka aktuálního stavu elektroinstalace
 • Kontrola pojistek či jističů v rozvodnici
 • Kontrola stavu rozvodnice – utažení vodičů, svorek a spojů, kontrola označení vodičů, kontrola barevného označení
 • Kontrola zásuvek, svítidel a jiných elektrických zařízení – upevnění, nepoškození atd.
 • Kontrola vhodnosti instalace zařízení na hořlavé podklady
 • Kontrola stavu elektrického zařízení
 • Kontrola stavu hromosvodu

3.

Měření a zkoušení

 • měření napětí, sled fází, úbytek napětí
 • měření impedanční smyčky a zkratového proudu
 • měření impedance ochranného vodiče
 • parametry proudových chráničů
 • izolační odpor elektroinstalace
 • kontrola spojitosti ochranného vodiče u elektrického zařízení (spotřebiče)
 • měření unikajícího proudu u elektrického zařízení (spotřebiče)
 • měření zemního odporu jednotlivých svodů u hromosvodu

4.

Závěr a posouzení

Během revize je majitel průběžně seznamován s výsledky prohlídky nebo měření a upozorněn na závady. V případě drobných závad (neutažené spoje, označení ap.) je možné závady odstranit na místě. Pokud budou zjištěny závažné nedostatky, nelze vystavit souhlasné stanovisko a je nutno závadu odstranit. I v tomto případě mohu po dohodě pomoci a závady odstranit.
Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba týden.

Co je revizní zpráva

Revizní zpráva je dokument, který poskytuje základní údaje o provedené revizi a její výsledek. Formální vzhled není předepsán, nicméně v normách ČSN 33 1600, ČSN 33 2000-6 a zejména ČSN 33 1500 je uvedeno, co musí obsahovat. Revizní zpráva se vyhotovuje po provedené revizi, zpravidla do týdne. Zprávu zakládá provozovatel (nebo jiná osoba odpovědná za elektrická zařízení) do složky o zařízení k projektové dokumentaci a dalším dokumentům. Zpráva o výchozí revizi musí být uložena trvale až do zrušení elektrického zařízení, zpráva o pravidelné revizi nejméně do vyhotovení následné zprávy.Vyhotovení revizní zprávy trvá zhruba týden.

Náležitosti revizní zprávy

1. Elektrické zařízení musí být konstruováno pro dané prostředí, jednotlivé komponenty musí být určeny do daného prostředí. Lhůty pravidelných revizí jsou podle tohoto prostředí také určeny.

2. Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení - zpravidla přesné určení objektu nebo zařízení, případně které části byly revidovány. Lze např. revidovat pouze nově zhotovenou část elektroinstalace

3. Soupis použitých přístrojů - včetně výrobních čísel, použité měřící přístroje musí mít platnou kalibraci

4. Soupis provedených úkonů (prohlídky, měření a zkoušky) - nejrozsáhlejší část revizní zpravy. Skládá se z popisu prohlídky, kde se vizuálně kontroluje použitý materiál, díly a zařízení a z popisu měření, kde se uvádí použité měřící metody a parametry.

5. Soupis zjištěných závad - zjištěné závady a hlavně závažnost závad (zda brání bezpečnému provozu či je možné elektrické zařízení provozovat i se závadou

6. Datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy

7. Jméno revizního technika s jeho evidenčním číslem

8. Naměřené hodnoty, pokud nejsou obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy

9. Seznam a místo uložení písemných dokladů - poskytnuté doklady (kopie) mohou být součástí revizní zprávy nebo musí být uvedeno místo, kde jsou uloženy

10. Výsledek revize - zda elektrické zařízení je z hlediska bezpečnosti schopné provozu

11. V případě zjištění závad musí být uvedeno, s jakým ustanovením normy nebo jiného předpisu jsou v rozporu

Přejít nahoru